Δήλωση περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Fraport Greece

Δήλωση περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Fraport Greece

Ο Γενικός κανονισμός περί προστασίας δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ή «ΓΚΠΔ») είναι κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό των κανόνων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιες αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ. Στόχος δεν είναι μόνο η διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς.

Ο ΓΚΠΔ αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως επίσης και τους εθνικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων που μετέφεραν την Οδηγία του 1995 στην εθνική νομοθεσία.

Γενικές πληροφορίες

Η προστασία και η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχουν μεγάλη σημασία για εμάς. Κατωτέρω θα βρείτε τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του ΓΚΠΔ αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε σχέση με διαφορετικές κατηγορίες προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα (υποκειμένων των δεδομένων).

Σκοπός της παρούσας Δήλωσης περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι να περιγράψει τις αρχές που σχετίζονται με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με την εταιρική μας Πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στόχος μας είναι να σας παράσχουμε τη σωστή ποσότητα πληροφοριών αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων;

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του ΓΚΠΔ είναι:

Για τους αερολιμένες και τους ιστότοπους της Ομάδας Α:

Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Α Α.Ε.
Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, GR-15123 Μαρούσι, Ελλάδα
E-mail: [email protected]  
και
Fraport Εταιρεία Διαχείρισης των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας Α.Ε.
Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, GR-15123 Μαρούσι, Ελλάδα
E-mail: [email protected]  

Για τους αερολιμένες και τους ιστότοπους της Ομάδας Β:

Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Β Α.Ε.
Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, GR-15123 Μαρούσι, Ελλάδα
E-mail: [email protected] 
και
Fraport Εταιρεία Διαχείρισης των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας Α.Ε.
Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, GR-15123 Μαρούσι, Ελλάδα
E-mail: [email protected]

Για τον παρόντα ιστότοπο www.fraport-greece.com, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του ΓΚΠΔ είναι:

Fraport Εταιρεία Διαχείρισης των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας Α.Ε.
Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, GR-15123 Μαρούσι, Ελλάδα
E-mail: [email protected]

Πώς μπορώ να έρθω σε επαφή με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων;

Για περαιτέρω ερωτήσεις ή υποδείξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την άσκηση των ατομικών σας δικαιωμάτων ως υποκειμένου των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Fraport Greece με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]
  • Με συστημένη επιστολή υπ’ όψιν του Γραφείου του Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, Fraport Greece, Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, GR-15123 Μαρούσι, Ελλάδα
  • Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.fraport-greece.com/ell/epikoinonia/feedback (στα ελληνικά) ή https://www.fraport-greece.com/eng/contact/feedback (στα αγγλικά).

Ποια δικαιώματα έχω βάσει του ΓΚΠΔ;

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα σχετιζόμενα με εσάς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε και, εάν τα δεδομένα αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή, να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας ή επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων των δεδομένων έναντι του Υπεύθυνου επεξεργασίας περιγράφονται στον ΓΚΠΔ. Ακολούθως επεξηγούμε το ουσιαστικό περιεχόμενο των σημαντικότερων σχετικών κανόνων. Για μια πληρέστερη επισκόπηση των δικαιωμάτων σας, διαβάστε ιδίως τα άρθρα 7, 15 έως 22 και 77 έως 80 του ΓΚΠΔ. Ο ΓΚΠΔ διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ακόλουθο ιστότοπο: http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

1.1 Δικαίωμα εναντίωσης ανά πάσα στιγμή, άρθρο 21 του ΓΚΠΔ

Για λόγους που σχετίζονται με την εκάστοτε ιδιαίτερη κατάστασή σας, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ) του ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας εκτός εάν ο τελευταίος καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

1.2 Δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 15 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατόπιν αιτήματός σας, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει επίσης να σας παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του ΓΚΠΔ.

1.3 Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, άρθρο 16 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

1.4 Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, άρθρο 17 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ προβλέπει και άλλους λόγους που σας δίνουν το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή.

1.5 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, άρθρο 18 του ΓΚΠΔ

Το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ περιγράφει ορισμένους λόγους που σας επιτρέπουν να εξασφαλίσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περίπτωση που αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν εν αναμονή της επαλήθευσης τυχόν νόμιμων λόγων που υπερισχύουν. Όσο εμείς αξιολογούμε το αίτημά σας για διαγραφή δεδομένων (βλ. ενότητα 1.4 του παρόντος), μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ.

1.6 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, άρθρο 20 του ΓΚΠΔ

Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 20 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα λήψης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδεχομένως έχετε παράσχει σε εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και το δικαίωμα να διαβιβάζετε απαρακώλυτα τα εν λόγω δεδομένα σε άλλα πρόσωπα. Εάν είναι τεχνικά εφικτό, μπορείτε επίσης να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

1.7 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, άρθρο 7 του ΓΚΠΔ

Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται σε συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

1.8 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, άρθρο 77 του ΓΚΠΔ

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβαίνει τον ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Δήλωση περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους επισκέπτες των ιστοτόπων

1. Ισχύς αυτής της Δήλωσης

Η παρούσα Δήλωση ισχύει για τους ακόλουθους ιστότοπους:

Επιπλέον, ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους προς, ή και να ενσωματώνουμε, ιστότοπους τρίτων. Οι εν λόγω ιστότοποι ενδέχεται να διέπονται από ξεχωριστές δηλώσεις περί πολιτικής απορρήτου/ προστασίας δεδομένων ή όρους χρήσης. Η Fraport Greece δεν είναι υπεύθυνη για ιστότοπους και πολιτικές απορρήτου/ προστασίας δεδομένων τρίτων.

2. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας

2.1 Γενικές πληροφορίες

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι όλες οι πληροφορίες που μπορούν να αποδοθούν σε ένα συγκεκριμένο άτομο (π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες χρήστη, όπως η διεύθυνση IP που σας έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου που σας εξυπηρετεί, τον ιστότοπο από τον οποίο τυχόν μας επισκέπτεστε, τις ιστοσελίδες που ενδέχεται να επισκεφτείτε σε εμάς, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και της γλώσσας), τον τύπο της συσκευής σας και τις σχετικές πληροφορίες (π.χ. ανάλυση οθόνης) καθώς και λεπτομέρειες του λειτουργικού σας συστήματος, ημερομηνία και διάρκεια της επίσκεψής σας καθώς και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επιτυχή χρήση των υπηρεσιών μας (π.χ. ερωτήματα αναζήτησης, σελίδες που προβλήθηκαν, τα «κλικ» σας).

Η συλλογή αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των ιστότοπών μας και να είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε μια καλή εμπειρία χρήστη. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιούνται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αξιοποιούνται, καθώς και θα αποθηκεύονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και, με την επιφύλαξη των περαιτέρω όρων της παρούσας Δήλωσης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν θα μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε την ταυτότητα οποιουδήποτε φυσικού προσώπου. Η αποθήκευση της διεύθυνσης IP σας είναι απαραίτητη ώστε να μας βοηθήσετε να εντοπίσουμε έγκαιρα - και να ανταποκριθούμε σωστά σε - πιθανές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, προστατεύοντας έτσι το νόμιμο συμφέρον μας όσον αφορά την ασφάλεια.

Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στην τεκμηριωμένη συγκατάθεσή σας ή είναι απαραίτητη για την προστασία των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς προκειμένου να διασφαλίζουμε τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων μας και να βελτιστοποιούμε τους ιστότοπούς μας. Σε όλες τις περιπτώσεις, η νομιμότητα της επεξεργασίας διασφαλίζεται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να επισκέπτεστε ή να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας χωρίς να χρειάζεται να εγγραφείτε ή να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω των ιστότοπών μας υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες, που δεσμεύονται να συμμορφώνονται με τα αυστηρότερα πρότυπα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Όπου απαιτείται, διατηρούμε κατάλληλες συμφωνίες ή όρους επεξεργασίας δεδομένων με αυτούς τους εταίρους, ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι μεταφορές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και βασίζονται σε σχετικές αποφάσεις επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή κατάλληλες εγγυήσεις.

2.2 Cookies και τεχνολογίες Διαδικτύου

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του επισκέπτη του ιστότοπου. Για να βελτιώσουμε την ευχρηστία, χρησιμοποιούμε προσωρινά cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτά τα cookies επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης, έτσι ώστε τα δεδομένα που έχουν ήδη καταχωριστεί να μην χαθούν κατά τη διακοπή μιας διεργασίας χρήσης (π.χ. διακοπή της σύνδεσης στο διαδίκτυο) ή κατά τη μετάβαση σε άλλη υπηρεσία που προσφέρουμε.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies για να καταγράψουμε στατιστικά τη χρήση του ιστότοπού μας και να βελτιστοποιούμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας. Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Έχετε τη δυνατότητα να αποτρέψετε την αποθήκευση cookies στην συσκευή σας, εφαρμόζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης η επιλογή απενεργοποίησης των cookies βρίσκεται στο μενού Ρυθμίσεις (ή Εργαλεία) > Επιλογές απορρήτου. Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο υποστήριξης για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Η χρήση των κατάλληλων τεχνολογιών πραγματοποιείται είτε για λόγους συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους κανόνες περί ηλεκτρονικού απορρήτου, είτε για την προστασία των εννόμων συμφερόντων μας [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ], ιδίως για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των πληροφοριών συστημάτων μας και την προσαρμογή των διαφημίσεων με βάση τα ενδιαφέροντά σας.

2.3 Χρήση εργαλείων ανάλυσης και παρακολούθησης

Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν τα εργαλεία ανάλυσης Google Analytics, Google DoubleClick for Publishers (DFP) ή/και New Relic. Η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται από αυτά τα εργαλεία γίνεται για λόγους βελτιστοποίησης των ιστότοπών μας, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των ιστότοπών μας και για να μας επιτραπεί να σας προσφέρουμε μια ικανοποιητική εμπειρία χρήστη.

2.4 Επικοινωνία και φόρμα επικοινωνίας

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας (μέσω φόρμας επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), οι πληροφορίες χρήστη είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημα επικοινωνίας με τον πιο ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τρόπο. Τα αιτήματα αυτά διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα, με την επιφύλαξη τυχόν ισχυόντων κανόνων για υποχρεωτική διατήρηση στοιχείων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αιτήματα, τα ερωτήματα ή τα παράπονα/ καταγγελίες που υποβάλλονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως πληροφορίες που αφορούν την υγεία (για παράδειγμα, στην περίπτωση επιβατών με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα) προκειμένου εμείς να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίζουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

2.5 Φόρμα εθελούσιας υποβολής αναφοράς ασφαλείας

Μπορείτε να υποβάλλετε, σε εθελούσια βάση, σχόλια και αναφορές για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια μέσω της ειδικά σχεδιασμένης φόρμας «Εθελοντική αναφορά περιστατικών αεροπορικής ασφάλειας (safety)» στον ιστότοπό μας. Αυτό μας επιτρέπει να βελτιώνουμε τις έγκαιρες πληροφορίες και να μπορούμε να εξετάζουμε τυχόν θέματα ασφάλειας που προκύπτουν στα αεροδρόμια και να ειδοποιούμε, όπου αυτό είναι απαραίτητο ή αναγκαίο, το αρμόδιο εταιρικό τμήμα μας για την ασφάλεια (safety) ή/και τις αρμόδιες αρχές αναλόγως. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω αυτής της φόρμας, οι πληροφορίες του χρήστη είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τα υποβαλλόμενα σχόλια με τον πλέον ικανοποιητικό και αποδοτικό τρόπο, καθώς και για σκοπούς επικοινωνίας. Τα σχόλια αυτά διαγράφονται εάν δεν είναι πλέον κατάλληλα ή απαραίτητα, με την επιφύλαξη τυχόν ισχυόντων κανόνων για υποχρεωτική διατήρηση στοιχείων.

2.6 Ηλεκτρονική υποβολή βιογραφικού σημειώματος

Ο ιστότοπός μας σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε τα βιογραφικά σας στοιχεία μέσω της ενότητας «Καριέρα» του ιστότοπού μας. Όταν το κάνετε αυτό, τα προσωπικά σας στοιχεία υποβάλλονται βάσει της τεκμηριωμένης συγκατάθεσής σας. Οι βιογραφικές πληροφορίες (το βιογραφικό σημείωμα) μπορεί μερικές φορές να περιλαμβάνουν φωτογραφίες, οι οποίες δεν υφίστανται καμία τεχνική επεξεργασία από πλευράς μας. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διοχετεύονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων υποβάλλονται σε επεξεργασία σε αυστηρή συμμόρφωση με την εταιρική μας πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων και φυλάσσονται για μέγιστη περίοδο διατήρησης δύο (2) ετών, με την επιφύλαξη οποιουδήποτε τυχόν αιτήματος από πλευράς σας για προγενέστερη διαγραφή.

2.7 Παρακολούθηση πτήσεων

Οι ιστότοποι των αεροδρομίων μας σας παρέχουν τη δυνατότητα να βρίσκετε και να παρακολουθείτε πληροφορίες πτήσεων (αφίξεις-αναχωρήσεις). Κατά τη χρήση αυτής της υπηρεσίας δεν συλλέγονται επιπλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πέραν εκείνων που περιγράφονται στην ενότητα 2.1 (Γενικές Πληροφορίες) της παρούσας Δήλωσης περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2.8 Ασφάλεια δεδομένων

Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν την ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο SSL (Secure Socket Layer) σε συνδυασμό με το υψηλότερο επίπεδο κρυπτογράφησης που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας (συνήθως κρυπτογράφηση 256bit). Εάν τα περιεχόμενα του ιστότοπού μας είναι κρυπτογραφημένα, αυτό υποδεικνύεται από το σύμβολο κλειδιού ή κλειδώματος που εμφανίζεται στην επάνω γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησής σας, η οποία φέρει το σύμβολο κλειδιού.
Χρησιμοποιούμε επίσης κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη τυχαίων ή εκ προθέσεως χειρισμών, μερικής ή ολικής απώλειας, καταστροφής ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης τρίτων, στο μέτρο του δυνατού. Τα μέτρα μας αυτά προσαρμόζονται διαρκώς, συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις.